Egzaminy państwowe

Komunikat z dnia 3 lutego 2017 r.

 Uprzejmie informuję, że Komisja Egzaminacyjna powołana przez Wojewodę Łódzkiego planuje przeprowadzenie w dniu 17 marca 2017 r. (piątek) o godz. 15.30 w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Łodzi, przy ul. Smutnej 28, egzaminu państwowego sprawdzającego kwalifikacje kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym.

Egzaminowanie kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców

  Podstawa prawna:

Opłaty za egzamin

Kandydaci na instruktorów i instruktorów prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym, mogą przystąpić do egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną Wojewody Łódzkiego w poniższym zakresie:

 • tylko w części teoretycznej (I i II część)
 • w części teoretycznej i praktycznej (I, II i III część)
 • tylko w części praktycznej (III część)

Warunkiem wyznaczenia terminu egzaminu jest złożenie przez kandydata w starostwie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania, deklaracji o przystąpieniu do egzaminu odpowiednio:

 • do części teoretycznej
 • do części teoretycznej i praktycznej
 • do części praktycznej

oraz uiszczenie opłaty wskazanej w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzeń członków komisji (Dz. U. z 2013 r., poz. 93).

Wniesiona opłata w całości przeznaczona jest na pokrycie kosztów przeprowadzenia przez Komisję Egzaminacyjną Wojewody Łódzkiego, zadeklarowanej części egzaminu i nie podlega zwrotowi.*

Wysokość opłat za sprawdzenie kwalifikacji kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców (zgodnie z tabelą nr 1 załącznika nr 8 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzeń członków komisji (Dz. U. poz. 93).
 

L.p. Zakres egzaminu Opłata (w zł.)  
Część pierwsza Część druga Część trzecia Łącznie części
I, II i III
1 Prawo jazdy kat. B, T 50 50 240 340
2 Prawo jazdy kat. A, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E 50 50 260 360
3 Pozwolenie 50 50 160 260

* UWAGA: W sytuacji nieprzystąpienia do egzaminu, spowodowanego nieprzewidzianymi okolicznościami (np. chorobą stwierdzoną zaświadczeniem lekarskim, wezwaniem policji, wezwaniem prokuratury, wezwaniem sądu oraz przypadkami losowymi), zwrot dokonanej wpłaty za egzamin możliwy jest, po przedstawieniu odpowiedniego dokumentu uzasadniającego nieobecność na egzaminie.

Opłaty można wnosić:

 • bezpośrednio w kasie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkigo w Łodzi, III piętro, budynek E, we wtorki w godz. 9.00-10.30 i 13.00 – 15.00, w pozostałe dni robocze 8.30 – 10.00 i 13.00-15.00.
 • poprzez wpłatę/przelew na konto ŁUW w Łodzi:
  Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
  88 1010 1371 0097 0022 3100 0000
  tytułem: opłata za egzamin na instruktora nauki jazdy kat....

Przydatne informacje

 • Dokumenty na egzamin wraz z dowodem opłaty za egzamin należy składać w siedzibie starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby egzaminowanej.
 • Egzaminy odbywają się w Łodzi (mogą również w Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu i Skierniewicach).
 • Dodatkowe informacje odnośnie terminów egzaminów można uzyskać:
  tel.: (+48) 42 664-13-11, 42 664-12-40, 42 664-10-44 lub  42 664 13-59)
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane