Rozstrzygnięcia nadzorcze

Miesiąc:
8 czerwca 2018 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego, znak: PNIK-I.4131.429.2018 z 6 czerwca 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXVIII/227/18 Rady Gminy Mniszków z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mniszków dla obszaru położonego w obrębie Olimpiów, w całości.
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane