Aktualności

Ministerstwo rozwoju razem z wojewodami
11 września 2017

Ministerstwo Rozwoju przekazało wojewodom cześć zadań związanych z kontrolą dotrzymania warunków desygnacji (zarządzania programami Unii Europejskiej) przez instytucje w programach regionalnych (RPO). Porozumienia w tej sprawie podpisał wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński oraz wojewodowie, m.in. wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk.

- Zależy nam na utrzymaniu sprawnej realizacji programów perspektywy 2014-2020 – podkreślił wiceszef resortu.

Proces desygnacji ma za zadanie zapewnienie pełnej sprawności funkcjonowania instytucji zarządzających funduszami unijnymi, w pełnej zgodności z aktualnym porządkiem prawnym, unijnym i krajowym. Zadanie to zostało przypisane państwu członkowskiemu na podstawie regulacji unijnych. Ministerstwo Rozwoju otrzyma pomoc ze strony wojewodów przy monitorowaniu właściwego funkcjonowania instytucji zaangażowanych we wdrażanie, a tym samym prawidłowej realizacji RPO.

Kontroli będą mogli dokonywać urzędnicy wojewody na warunkach określonych w porozumieniu zawartym pomiędzy Ministrem Rozwoju i Finansów a wojewodą. Jak podkreśla resort, przyjęte rozwiązania pozwolą wykorzystać dotychczasowe doświadczenia wojewodów w realizacji programów unijnych oraz będą stanowić wsparcie dla instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie RPO. Urzędy wojewódzkie uczestniczyły już we wdrażaniu funduszy UE w poprzednich perspektywach finansowych. Brały udział w realizacji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 jako Instytucje Pośredniczące. Tę samą rolę pełniły w certyfikacji wydatków RPO w okresie programowania 2007-2013.

Jednak podejmowanie decyzji o udzieleniu, zawieszaniu i wycofywaniu desygnacji instytucjom ustanowionym w systemie wdrażania poszczególnych RPO pozostaje w wyłącznej kompetencji Ministerstwa Rozwoju.

Podpisanie porozumień wynika z wejścia w życie 2 września 2017 r. nowelizacji ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 - tzw. „ustawy wdrożeniowej”, która m.in. wprowadza przepisy umożliwiające włączenie wojewodów w  zadania związane z desygnacją RPO. Desygnacja to potwierdzenie przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego spełniania, przez instytucje w systemie wdrażania programów operacyjnych, warunków zapewniających prawidłową ich realizację.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane