Aktualności

Szkolenie Wojewody Łódzkiego z zakresu prawa budowlanego
4 września 2018

W dniach 3-4 września br., w Smardzewicach, w Gminie Tomaszów Mazowiecki odbyła się XV edycja seminarium szkoleniowego Wojewody Łódzkiego. Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród przedstawicieli gmin i starostw, co w wymierny sposób przełożyło się na frekwencję. W szkoleniu udział wzięło ponad 150 uczestników, w tym ok.  80  przedstawicieli gmin, 35 pracowników starostw oraz 35 przedstawicieli administracji rządowej.

Usprawnienie i przyspieszenie procesu inwestycyjnego w województwie łódzkim wymaga dobrej współpracy i wymiany informacji pomiędzy organami zaangażowanymi w  ten  proces na wszystkich poziomach – od etapu planowania inwestycji do wydania pozwolenia na jej budowę. Organizowane przez Wojewodę Łódzkiego seminarium szkoleniowe z cyklu: „Planowanie przestrzenne w świetle ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz proces budowlany w świetle ustawy prawo budowlane”, służy umocnieniu współpracy pomiędzy administracją rządową a samorządową w tym zakresie.

W imieniu Wojewody Łódzkiego seminarium otworzył Dyrektor Generalny Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Mirosław Suski.

Marek Jacek Michalak - dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa, rozpoczynając sesję wykładową, zwrócił uwagę na potrzebę aktualizowania gminnych dokumentów planistycznych w związku ze zmieniającymi się przepisami prawa oraz potrzebami i możliwościami gminy w zakresie uruchamiania nowych terenów inwestycyjnych.

Prelegenci reprezentujący Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju: dyrektor Departamentu Polityki Przestrzennej Maria Szwałko, dyrektor Departamentu Lokalizacji Inwestycji Bartłomiej Szcześniak oraz naczelnik Wydziału Marta Maikowska, zaprezentowali ustawę o ułatwieniach w  przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (tzw. „specustawę mieszkaniową”). Zapoznali również uczestników szkolenia z najnowszym orzecznictwem dotyczącym terminowego wydawania przez samorządy gminne decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Z kolei bieżące orzecznictwo z zakresu prawa budowlanego przedstawione zostało przez Pawła Kulbickiego - zastępcę Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego ds. orzecznictwa oraz Daniela Biegalskiego - dyrektora Departamentu Administracji Architektoniczno–Budowlanej w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego.

Gośćmi seminarium byli również: prezes Polskiej Agencji Kosmicznej Grzegorz  Brona oraz dyrektor Oddziału Terenowego w Warszawie Polskiej Agencji Kosmicznej Dariusz Olszewski. Reprezentujący Polską Agencję Kosmiczną prof. Stanisław Lewiński w swoim wystąpieniu przedstawił możliwości wykorzystania usług opartych na danych satelitarnych w realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego zadań związanych z gospodarowaniem przestrzenią.

Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Wojciech Dyakowski poinformował o aktualnych zbiorach danych przestrzennych oraz możliwości ich pozyskiwania na cele procedur planistycznych oraz postępowań administracyjnych prowadzonych przez samorządy gminne.

Lucyna Osuch-Chacińska - specjalista z Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej omówiła zmiany w obowiązującym od 1 stycznia 2018 r. Prawie Wodnym, w kontekście prawidłowego zastosowania nowych przepisów w  procedurach sporządzania gminnych dokumentów planistycznych i postępowaniach administracyjnych.

Na zakończenie, najnowsze orzecznictwo z zakresu realizacji inwestycji na podstawie planów miejscowych i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz wpływu tych dokumentów na treść rozstrzygnięć decyzji o pozwoleniu na budowę, zaprezentował mecenas Sławomir Kozłowski.

Za przygotowanie merytoryczne i organizacyjne szkolenia odpowiedzialny był zespół złożony z pracowników Oddziału Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego pod kierownictwem Magdaleny Gawrysiak.

Wszystkim uczestnikom szkolenia bardzo dziękujemy i serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach.
 

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane