Aktualności

Dyskusja o publicznej opiece zdrowotnej w powiecie piotrkowskim
12 marca 2019

 W Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się spotkanie dotyczące potrzeb zdrowotnych mieszkańców powiatu piotrkowskiego. Wśród rozwiązań dotyczących infrastruktury szpitalnej zaproponowana została konsolidacja oddziałów Powiatowego Centrum Matki i Dziecka oraz Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika. W dyskusji wziął udział wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk.

Starosta piotrkowski Piotr Wojtysiak podkreślił, że powiatowa strategia rozwiązywania problemów zdrowotnych mieszkańców ma na celu przede wszystkim zwiększenie ich bezpieczeństwa, zmniejszenie poziomu zachorowalności i śmiertelności, skuteczniejszą opiekę nad kobietami ciężarnymi, dziećmi i osobami w podeszłym wieku oraz kształtowanie podstaw prozdrowotnych i proekologicznych. – W Piotrkowie Trybunalskim działają dwa szpitale zarządzane przez różne podmioty. Konieczne jest porozumienie w kwestii potencjału potrzeb zdrowotnych i ich wzajemne uzupełnianie się a nie konkurowanie. Rozproszenie zarządzania oddziałami i diagnostyką oznacza wyższe koszty, dlatego dobrym rozwiązaniem byłaby konsolidacja oddziałów z utrzymaniem ich dotychczasowej lokalizacji – powiedział starosta.

Obecnie Powiatowe Centrum Matki i Dziecka zajmuje się przede wszystkim sprawowaniem opieki nad młodymi pacjentami. Działają tam m.in.: oddział ginekologiczno-położniczy, neonatologiczny, dziecięcy, a także poradnie specjalistyczne, w tym poradnia profilaktyki i terapii uzależnień i zakład rehabilitacji. Z kolei Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika ma profil interwencyjny a wśród funkcjonujących tam oddziałów wymienić można: chirurgię, kardiologię, urologię, okulistykę czy oddział urazowo-ortopedyczny. Skutkiem ewentualnej konsolidacji byłoby sprawniejsze zarządzanie oddziałami oparte na silnym organie założycielskim, czyli samorządzie województwa łódzkiego.

Możliwość konsolidacji będzie rozpatrywać specjalnie powołany w tym celu zespół roboczy, który ma rozpocząć prace na początku kwietnia. Stronami są w tym przypadku powiat piotrkowski i samorząd województwa łódzkiego, ale istotna będzie także opinia wojewody.

W spotkaniu uczestniczyli równieżwicemarszałek województwa łódzkiego Zbigniew Ziemba, dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Artur Olsiński oraz przedstawiciele organów założycielskich piotrkowskich szpitali: powiatowego i wojewódzkiego

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane