Bezpieczne ferie

Zabytki to nieruchomości lub rzeczy ruchome, także ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową.

Opieka nad zabytkiem jest obowiązkiem jego właściciela lub posiadacza i polega w szczególności na:

 • dokumentowaniu zabytku,
 • prowadzeniu prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku,
 • zabezpieczeniu i utrzymaniu zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie,
 • korzystaniu z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości,
 • popularyzowaniu i upowszechnianiu wiedzy o zabytku oraz jego znaczeniu dla historii i kultury.


Ochronie i opiece podlegają, bez względu na stan zachowania, zabytki nieruchome, ruchome i archeologiczne.

Aktualny rejestr zabytków nieruchomych z terenu województwa łódzkiego rejestr zabytków nieruchomych z terenu województwa łódzkiego (407.64 KB) opublikowany jest na stronie internetowej Urzędu.

Kto niszczy lub uszkadza zabytek, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Dodatkowo sąd orzeka nawiązkę na wskazany cel społeczny związany z opieką nad zabytkami w wysokości od trzykrotnego do trzydziestokrotnego minimalnego wynagrodzenia.

Kto będąc właścicielem lub posiadaczem zabytku nie zabezpieczył go w należyty sposób przed uszkodzeniem, zniszczeniem, zaginięciem lub kradzieżą, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Ponadto można orzec nawiązkę do wysokości dwudziestokrotnego minimalnego wynagrodzenia na wskazany cel społeczny związany z opieką nad zabytkami.

Kto bez pozwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia prowadzi prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane, badania konserwatorskie lub architektoniczne przy zabytku wpisanym do rejestru lub roboty budowlane w jego otoczeniu albo badania archeologiczne, podlega karze grzywny.

Kto bez pozwolenia umieszcza na zabytku wpisanym do rejestru urządzenia techniczne, tablice, reklamy oraz napisy, podlega karze grzywny.

Dlatego też każdy, kto jest świadkiem dewastacji obiektu zabytkowego, proszony jest o niezwłoczne powiadomienie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi (tel. 42 638-07-21) lub pracującego całodobowo dyżurnego Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego pod numerem telefonu 987.

Więcej informacji dotyczących ochrony zabytków można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
 

Dyżurny operacyjny WCZK

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane