Struktura organizacyjna urzędu

Wieloosobowe stanowisko do spraw Skarbu Państwa
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź

Zadania:
Zakres zadań wieloosobowego stanowiska do spraw Skarbu Państwa:
 • gospodarowanie mieniem pozostałym po zlikwidowanych państwowych jednostkach organizacyjnych, spółkach z udziałem Skarbu Państwa, przedsiębiorstwach państwowych wykreślonych z rejestru przedsiębiorców lub po rozwiązanych bądź wygasłych umowach o oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania oraz przejętych przez Skarb Państwa z innych tytułów,
 • przekazywanie nieruchomości na żądanie ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa,
 • prowadzenie postępowań upadłościowych, w których Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do Spraw Skarbu Państwa występuje w charakterze wierzyciela,
 • prowadzenie spraw z zakresu darowizn na rzecz Skarbu Państwa,
 • prowadzenie spraw dotyczących spadków przypadających Skarbowi Państwa, w tym długów spadkowych z zastrzeżeniem kompetencji przyznanych starostom wykonującym zadania z zakresu administracji rządowej oraz konsulom,
 • sporządzanie na żądanie ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa sprawozdania z wykonania zadań związanych z reprezentowaniem Skarbu Państwa,
 • prowadzenie spraw związanych z nadzorem właścicielskim i przekształceniami własnościowymi przedsiębiorstw państwowych, dla których Wojewoda pełni funkcję organu założycielskiego,
 • sprawowanie nadzoru nad przekazywaniem przez jednostki samorządu terytorialnego, do ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, informacji dotyczących przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego.
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane