Struktura organizacyjna urzędu

Oddział komunikacji i inwestycji
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: (+48) 42 664-12-13, 42 664-11-59
Pracownicy: znajdź pracownika

p.o. Kierownika
Marcin Kaczmarek
tel.: (+48) (42) 664 11 45
pokój: 14a
Zadania:
 • wydawanie zezwoleń na prowadzenie ośrodków szkolenia, ośrodków doskonalenia techniki jazdy oraz nadzór i kontrola nad ich funkcjonowaniem,
   
 • nadzór nad kursami na kwalifikację wstępną, kwalifikację przyspieszoną, kwalifikację uzupełniającą oraz kursami okresowymi dla kierowców wykonujących przewóz drogowy,
   
 • przeprowadzanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz wykładowców szkolących osoby ubiegające się o uprawnienia do kierowania pojazdami i testów kwalifikacyjnych dla kierowców wykonujących przewóz drogowy oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie,
   
 • wykonywanie zadań związanych z infrastrukturą komunikacyjną – drogową, kolejową i lotniczą,
   
 • prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad zarządzaniem ruchem na drogach wojewódzkich, powiatowych, gminnych, publicznych położonych w miastach na prawach powiatu oraz wewnętrznych położonych w strefach ruchu lub strefach zamieszkania,
   
 • prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego pielgrzymek i procesji o charakterze religijnym,
   
 • prowadzenie spraw dotyczących utrzymania i finansowania przejścia granicznego w Porcie Lotniczym Łódź im. Władysława Reymonta,
   
 • współdziałanie z Wojewódzką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łodzi oraz prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego,
   
 • prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem dotacji do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego wykonywanych przez uprawnionych przewoźników autobusowych oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie,
   
 • współpraca z Centralną Ewidencją Pojazdów i Kierowców,
   
 • poświadczanie danych z materiałów archiwalnych dotyczących egzaminów państwowych dla kierowców,
   
 • wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem przez wojewodę nadzoru nad starostami i marszałkiem województwa wynikającego z ustawy o kierujących pojazdami,
   
 • prowadzenie ewidencji instruktorów doskonalenia techniki jazdy,
   
 • weryfikacja dokumentów  osób ubiegających się o uprawnienia instruktora doskonalenia techniki jazdy,
   
 • współpraca z Łódzkim Wojewódzkim Inspektorem Transportu Drogowego.
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane