Kontrole prowadzone przez urząd

Miesiąc:
Data17 lipca 2012
Podmiot kontrolowanyPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu, adres: ul. Sadowa 6a, 95-100 Zgierz
TematOpracowanie i realizacja programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w 2011 roku. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Z dnia 20 września 2005 r., Nr 180, poz 1493 z późń.zm.)
Podmiot kontrolujący Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
Dokumentacja Zawiadomienie z dnia 4 lipca 2012 r.
Upoważnienia nr: PS-II.431.20.2012.AB z dnia 10 lipca 2012 r.
Protokół z dnia 3 sierpnia 2012 r.
Zalecenia pokontrolne z dnia 10 lipca 2012 r.
Miejsce przechowywania dokumentacjiWydział Polityki Społecznej, Łódź, ul. Żeromskiego 87, pok. 19
Rodzaj kontroliProblemowa


Data16 lipca 2012
Podmiot kontrolowanyUrząd Gminy Zapolice
Plac Strażacki 5
98-161 Zapolice
Temat

Prawidłowość realizacji w 2011 r. zadania własnego z zakresu programu “Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Podmiot kontrolujący Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
Dokumentacja
Miejsce przechowywania dokumentacjiWydział Polityki Społecznej, ul. Żeromskiego 87, pok. 206
Rodzaj kontroliZwykła


Data13 lipca 2012
Podmiot kontrolowanyUrząd Gminy Gomunice
Temat
 • prawidłowość wykorzystania dotacji celowej przekazanej gminie w 2011 roku na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa łódzkiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy (dział 010, rozdział 01095, § 2010),
 • zgodność danych zawartych w rocznym rozliczeniu dotacji oraz rocznym sprawozdaniu rzeczowo – finansowym z realizacji wypłat zwrotu podatku – przekazanych Wojewodzie Łódzkiemu w terminie do 31.12.2011 r.
Podmiot kontrolujący Wydział Finansów i Budżetu
Okres objęty kontroląod: 2009-06-30 do: 2011-12-31
Dokumentacja
Miejsce przechowywania dokumentacjiDokumentacja z przebiegu i efektów kontroli znajduje się u kierownika Oddziału Kontroli Finansowej, pok. 026


Data13 lipca 2012
Podmiot kontrolowanyRada Gminy Moszczenica, Wójt Gminy Moszczenica, ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica
TematPrzyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków
Podmiot kontrolujący Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Dokumentacja
Miejsce przechowywania dokumentacjiZ całością dokumentacji kontroli można zapoznać się w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, ul. Piotrkowska 104


Data12 lipca 2012
Podmiot kontrolowanyPani Hanna Szemiot, TP/543/06, tłumacz przysięgły jęz. niemieckiego adres do korespondencji: 91-058 Łódź, ul. Lutomierska 13/5.
TematPrawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 lub ust. 3 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2702 ze zm.)
Podmiot kontrolujący Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Dokumentacja

Wystąpienie pokontrolne

Miejsce przechowywania dokumentacjiWydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, ul. Piotrkowska 104, pok. 136
Czas udostępnieniaco najmniej 3 lata


Data12 lipca 2012
Podmiot kontrolowanyANDEX Pawłowscy spółka jawna, ul. Czerwona 14, 96-100 Skierniewice
TematZbadanie spełniania przez zakład pracy chronionej warunków i obowiązków, z uwzględnieniem art. 28 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Podmiot kontrolujący Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
Dokumentacja Protokół z kontroli
Miejsce przechowywania dokumentacjiWydział Polityki Społecznej, Oddział Nadzoru Rynku Pracy
Rodzaj kontroliOkresowa


Data11 lipca 2012
Podmiot kontrolowanyUrząd Miasta w Aleksandrowie Łódzkim
Plac Kościuszki 2 95-070 Aleksandrów Łódzki,
ul. Piotrkowska 4/6 95-070 Aleksandrów Łódzki
Temat

Prawidłowość realizacji porozumienia zadania własnego z zakresu programu “Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Podmiot kontrolujący Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
Dokumentacja
Miejsce przechowywania dokumentacjiWydział Polityki Społecznej, ul. Żeromskiego 87, pok. 206
Rodzaj kontroliDoraźna


Data10 lipca 2012
Podmiot kontrolowanyPani Małgorzata Zawadzka-Jaruga, TP/716/05, ul. Sienkiewicza 27/27, 90-114 Łódź.
TematPrawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 lub ust. 3 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2702 ze zm.)
Podmiot kontrolujący Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Dokumentacja Dokumentacja z przebiegu i efektów kontroli znajduje się w Oddziale Kontroli i Skarg w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli
Czas udostępnienia3 lata od dnia udostępnienia


Data10 lipca 2012
Podmiot kontrolowanyOśrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „ANPOL” w Sulejowie
TematStwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym oraz potwierdzenie odpowiedniego dostosowania ośrodka do potrzeb osób niepełnosprawnych, uczestniczących w turnusach rehabilitacyjnych, i możliwości zapewnienia odpowiednich warunków do realizacji programów tych turnusów
Podmiot kontrolujący Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
Dokumentacja
Miejsce przechowywania dokumentacjiWydział Polityki Społecznej, Oddział Nadzoru Rynku Pracy, ul. Żeromskiego 87, pok. 301
Zalecenia/uwagiKontrola w trybie zwykłym


Data9 lipca 2012
Podmiot kontrolowanyStowarzyszenie MONAR Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT w Klizinie, gmina Kodrąb
TematPrawidłowość realizacji w 2011 r. zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej „Pomoc w wychodzeniu z bezdomności”
Podmiot kontrolujący Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
Dokumentacja
Miejsce przechowywania dokumentacjiZ całością dokumentacji kontroli można zapoznać się w Wydziale Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, ul. Żeromskiego 87, pok. 207


 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane