Zawiadomienia wojewody

Miesiąc:
18 września 2018 Zawiadomienie Rady Miejskiej w Rzgowie, znak: PNIK-I.4131.747.2018 z 18 września 2018 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały nr LVIII/458/2018 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Rzgów.
18 września 2018 Zawiadomienie Rady Gminy Nowe Ostrowy, znak: PNIK-I.4131.745.2018 z 18 września 2018 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XLIV/340/2018 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Nowe Ostrowy.
18 września 2018 Zawiadomienie Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim, znak: PNIK-I.4131.744.2018 z 18 września 2018 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XLVIII/388/18 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Konstantynowa Łódzkiego.
17 września 2018 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamiam, że wszczęte zostało z urzędu postępowanie określone w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały nr XLVI/493/18 Rady Gminy Szczerców z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Szczerców, zawiadamiam, że wszczęte zostało z urzędu postępowanie określone w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały nr XLVI/493/18 Rady Gminy Szczerców z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Szczerców,
17 września 2018 Zawiadomienie Rady Powiatu Opoczyńskiego, znak: PNIK-I.4131.740.2018 z 17 września 2018 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 8 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym w celu kontroli legalności uchwały nr XLVI/321/18 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 24 sierpnia 2018 r. w zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Opoczyńskiego.
17 września 2018 Zawiadomienie, Rady Powiatu Opoczyńskiego, znak: PNIK-I.4131.740.2018 z 17 września 2018 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 8 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym w celu kontroli legalności uchwały nr XLVI/321/18 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 24 sierpnia 2018 r. w zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Opoczyńskiego.
17 września 2018 Zawiadomienie Rady Miasta Kutno, znak: PNIK-I.4131.738.2018 z 17 września 2018 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr LX/567/18 Rady Miasta Kutno z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat ponoszonych z tytułu korzystania ze żłobków prowadzonych przez gminę Miasto Kutno.
17 września 2018 Zawiadomienie Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim, znak: PNIK-I.4131.739.2018 z 17 września 2018 r.o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XLVIII/392/18 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Konstantynów Łódzki.
13 września 2018 Zawiadomienie do Rady Miejskiej w Wieruszowie, znak: PNIK-I.4131.722.2018 z 12 września 2018 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr LXVII/467/2018 Rady Miejskiej w Wieruszowie w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom niewymienionym w art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz dla pedagogów, logopedów, psychologów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych i zniżek godzin dla dyrektorów szkół i innych nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wieruszów
13 września 2018 Zawiadomienie do Rady Miejskiej w Wieluniu, znak: PNIK-I.4131.726.2018 z 13 września 2018 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr LVII/560/18 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Wieluń miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, z prośbą o zamieszczenie na stronie urzędu.
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane