Zawiadomienia wojewody

Miesiąc:
9 października 2017 Zawiadomienie Rady Miejskiej w Przedborzu, znak: PNIK-I.4131.830.2017 z 9 października 2017 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XXXVI/281/17 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/241/09 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz regulaminu nauczycielskiego dodatku mieszkalnego.
6 października 2017 Zawiadomienie Rady Powiatu w Kutnie, znak: PNIK-I.4131.828.2017 z 6 października 2017 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 8 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym w celu kontroli legalności uchwał Rady Powiatu w Kutnie Nr 240/XLII/17 w sprawie odwołania Członka Zarządu Powiatu w Kutnie oraz 241/XLII/17 w sprawie powołania Członka Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 27 września 2017 r.
4 października 2017 Zawiadomienie Rady Gminy Wróblew, znak: PNIK-I.4131.826.2017 z 4 października 2017 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XXVIII/203/17 Rady Gminy Wróblew z dnia 14 września 2017 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Wróblew.
4 października 2017 Zawiadomienie Zarządu Powiatu Sieradzkiego, znak: PNIK-I.4131.790.2017 z 4 października 2017 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 8 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym w celu kontroli legalności uchwał: - Nr 366/2017 Zarządu Powiatu Sieradzkiego z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu; - Nr 374/2017 Zarządu Powiatu Sieradzkiego z dnia 20 czerwca 2017 r. Zmieniająca uchwałę Nr 366/2017 Zarządu Powiatu Sieradzkiego z dnia 2 czerwca 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu.
4 października 2017 Zawiadomienie Rady Gminy Radomsko, znak: PNIK-I.4131.814.2017 z 4 października 2017 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XXVI/183/2017 z dnia 12 września 2017 r., w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Strzałkowie.
4 października 2017 Zawiadomienie Rady Gminy Zduny, znak: PNIK-I.4131.824.2017 z 4 października 2017 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XXXI/201/17 Rady Gminy Zduny z dnia 21 września 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z hali sportowej w Nowych Zdunach.
4 października 2017 Zawiadomienie Rady Gminy Wola Krzysztoporska, znak: PNIK-I.4131.804.2017 z 4 października 2017 r. o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm. ) w związku z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamiam, że wszczęte zostało z urzędu postępowanie określone w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XXXIII/333/17 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 14 września 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Kacprów.
3 października 2017 Zawiadomienie Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, znak: PNIK-I.4131.815.2017 z 3 października 2017 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w art. 400r ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w celu kontroli legalności uchwały Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Nr 96/IX/2017 z dnia 22 września 2017 r.
3 października 2017 Zawiadomienie Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, o wszczęciu z urzędu postępowania, znak: PNIK-I.4131.816.2017 z 3 października 2017 r. określonego w art. 400r ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.) w celu kontroli legalności uchwały Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Nr 98/IX/2017 z dnia 22 września 2017 r.
3 października 2017 Zawiadomienie Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, znak: PNIK-I.4131.817.2017 z 3 października 2017 r. o wszczęciu z urzędu postępowania w celu kontroli legalności uchwały Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Nr 99/IX/2017 z dnia 22 września 2017 r.
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane