Zawiadomienia wojewody

Miesiąc:
29 marca 2017 Zawiadomienie Rady Powiatu w Kutnie, znak: PNIK-I.4131.380.2016 z 21 grudnia 2016 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 8 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym w celu kontroli legalności uchwały Nr 178 /XXXI/16 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 2 grudnia 2016 r, w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Kutnowskiego oraz Zarządu Powiatu w Kutnie.
29 marca 2017 Zawiadomienie Rady Gminy i Miasta w Warcie, znak: NIK-I.4131.302.2016 z 8 grudnia 2016 r. o wszczęciu z urzędu postępowania, określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w celu kontroli legalności uchwały Nr XXXIV/181/16 Rady Gminy i Miasta w Warcie z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf oraz ustalenia dopłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 marca 2017 roku.
28 marca 2017 Zawiadomienie Rady Gminy Żytno, znak: PNIK-I.4131.442.2016 z 29 grudnia 2016 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XVIII/121/16 Rady Gminy Żytno z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie likwidacji Fili Bibliotecznej w Borzykowej wchodzącej w skład Gminnej Biblioteki Publicznej w Żytnie oraz zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Żytnie.
28 marca 2017 Zawiadomienie Rady Gminy Zadzim, znak: PNIK-I.4131.449.2016 z 30 grudnia 2016 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XXIX/157/2016 Rady Gminy Zadzim z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w Gminie Zadzim na rok 2017.
28 marca 2017 Zawiadomienie Rady Gminy Ujazd, znak: PNIK-I.4131.316.2016 z 7 grudnia 2016 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XXXVII/246/16 Rady Gminy Ujazd z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
10 marca 2017 Zawiadomienie do Rady Gminy Buczek z dnia 10 marca 2017 r. znak PNIK-I.4131.234.2017 o wszczęciu z urzędu postępowania określone w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XXIII/171/2017 Rady Gminy Buczek z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Buczek.
2 marca 2017 Zawiadomienie do Rady Gminy Oporów z dnia 2 marca 2017 r. znak PNIK-I.4131.193.2017 o wszczęciu z urzędu postępowania określone w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XXIV/114/2017 Rady Gminy Oporów z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Szczycie z oddziałem przedszkolnym w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Szczycie z oddziałem przedszkolnym.
2 marca 2017 Zawiadomienie do Rady Gminy Nowosolna z dnia 2 marca 2017 r. znak PNIK-I.4131.191.2017 o wszczęciu z urzędu postępowania określone w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XXX/190/17 Rady Gminy Nowosolna z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów.
2 marca 2017 Zawiadomienie do Rady Gminy w Dobroniu z dnia 2 marca 2017 r. znak PNIK-I.4131.192.2017 o wszczęciu z urzędu postępowania określone w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XXV/197/2017 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobroń w 2017 roku”
2 marca 2017 Zawiadomienie do Rady Gminy Zadzim z dnia 2 marca 2017 r. znak PNIK-I.4131.187.2017 o wszczęciu z urzędu postępowania określone w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XXXIII/174/2017 Rady Gminy Zadzim z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXII/170/2017 Rady Gminy Zadzim w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Zadzim
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane