Zawiadomienia wojewody

Miesiąc:
26 maja 2017 Zawiadomienie Prezydent Miasta Łodzi, znak: PNIK-I.4131.485.2017 z 26 maja 2017 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności Uchwały Nr XLVII/1223/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie utworzenia XI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi przy ul. dr Stefana Kopcińskiego 54 i nadania statutu.
26 maja 2017 Zawiadomienie Rady Gminy Lutomiersk, znak: PNIK-I.4131.488.2017 z 26 maja 2017 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XL/252/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze.
26 maja 2017 Zawiadomienie Rady Gminy Piątek, znak: PNIK-I.4131.480.2017 z 26 maja 2017 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XXVIII/141/2017 Rady Gminy Piątek z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Piątek.
26 maja 2017 Zawiadomienie Rady Gminy Ksawerów, znak: PNIK-I.4131.483.2017 z 26 maja 2017 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XLVII/340/2017 Rady Gminy Ksawerów z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ksawerów”.
25 maja 2017 Zawiadomienie Rady Miejskiej w Łowiczu, znak: PNIK-I.4131.458.2017 z 25 maja 2017 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XL/266/2017 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 kwietnia 2017 r.
25 maja 2017 Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego, zawiadamia się, że w dniu 11.05.2017 r. została wydana decyzja Nr 159/2017, którą Wojewoda Łódzki uchylił w całości decyzję Starosty Bełchatowskiego Nr 236.2017 z 10.03.2017 r., udzielającą Burmistrzowi Zelowa zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na „budowie drogi gminnej w miejscowości Kolonia Łobudzice o długości 3350,00m wraz z przebudową skrzyżowań/włączeń projektowanej drogi gminnej z drogą powiatową nr 1904E, budowie zjazdu” i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.
25 maja 2017 Zawiadomienie Rady Gminy Jeżów, znak: PNIK-I.4131.381.2017 z 25 kwietnia 2017 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XXIX/184/2017 Rady Gminy Jeżów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Gminnego Przedszkola w Jeżowie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Jeżów.
24 maja 2017 Zawiadomienie Rady Gminy Ostrówek, znak: PNIK-I.4131.477.2017 z 24 maja 2017 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale rozdziale 10 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XXII/159/2017 Rady Gminy Ostrówek z 26 kwietnia 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem działki 420 o pow. 0,1800 ha położonej w Nietuszynie.
24 maja 2017 Zawiadomienie Rady Gminy Oporów, znak: PNIK-I.4131.469.2017 z 24 maja 2017 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XXVIII/131/2017 Rady Gminy Oporów z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
24 maja 2017 Zawiadomienie Rady Gminy Oporów, znak: PNIK-I.4131.471.2017 z 24 maja 2017 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XXVIII/130/2017 Rady Gminy Oporów z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oporów”.
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane